Представяне на монографията „Българска оброчна пластика“ на д-р Миглена Петкова

Монографията на етнолога от РИМ-Велико Търново д-р Миглена Петкова „Българска оброчна пластика“ ще бъде представена на 16 февруари 2017 г. от 17,00 ч. в Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“.

Това е първото по рода си изследване на типични образци на оброчна пластика от гледна точка на функции, технологични особености, художествена декорация, семантична характеристика, класификация на форма, декорация, надписи. Книгата в пълнота разкрива значението на паметниците в контекста на традиционното народно изкуство и мястото им в обичайно-празничната система на населението, битуващо в държавните граници на Република България и извън тях (Източна и Югоизточна Сърбия).

Проучването обхваща хронологическите граници, рамкирани от най-ранната и най-късната датировка на регистрирани оброчни паметници. Основната част от паметниците, представени в монографията са от периода на Късното средновековие и Българското Възраждане – XVII – XIX в.

При разработването на труда са използвани достъпните специализирани научни публикации, архивни единици и авторски теренни наблюдения и проучвания.

От съществено значение е обстоятелството, че до сега липсва комплексно изследване, което да отделя внимание на всичките аспекти и компоненти, а също да дава ясна представа за сложната същност на оброците. Чрез представения труд се запълва една празнота и аргументирано и в пълнота се представя реализираното в каменната пластика изкуство, отразяващо взаимното проникване между фолклорната и религиозната обредност. Нещо повече, едно такова изследване се превръща в принос към очертаване особеностите на културата на балканските народи, проявена чрез един общ модел на развитие.

Книгата „Българска оброчна пластика“ ще бъде представена от доц. Д-р Петко Христов, директор на ИЕФЕМ – БАН.