Д-р Миглена Петкова е избрана за доцент

Д-р Миглена Петкова придоби академичната длъжност „доцент“ от  Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН.

Решението на Научния съвет е от 13 декември 2022 г.

Научното звание е присъдено след конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика – Разкази и селищна памет) – един, за нуждите на Регионален ин исторически музей – Велико Търново.