Kонкурс за доцент

Регионалният исторически музей – Велико Търново, обявява конкурс за доцент по 05.03.12 Археология (Средновековна археология XII-XIV в.), професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново (отдел Археология), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. За справки и документи: в деловодството на РИМ – Велико Търново, Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” №6, тел. 062 682 511.