Представяне на книгата „Арбанаси. Търговия и търговски връзки през XVII–XIX век” на д-р Светла Атанасова

Монографията на д-р Светла Атанасова от Регионален исторически музей-Велико Търново „Арбанаси. Търговия и търговски връзки през XVII–XIX век” ще бъде представена на 26 април 2017 г. от 17,00 ч. в РНБ „П.Р.Славейков“.

Книгата е цялостно и задълбочено проучване на историята на търговията и търговските контакти на арбанасчани в посочените три столетия. Авторът е анализирал информация от публикувани и непубликувани исторически извори и документи, резултати от археологически проучвания, краеведски изследвания, родови хроники и теренни проучвания. Внимание заслужат привлечените архивни източници от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Български исторически архив и Ориенталската архивна колекция.

Монографичният труд проследява развитието на търговските връзки и участието на търговците от Арбанаси през XVII – XIX век в стопански операции на вътрешния и външния пазар. Представени са благотворителната и народополезна дейност на съсловието, а специално внимание е отделено на арбанашките търговци – организатори на капиталистически структури.

Изследването насочва към утвърждаването на арбанашките търговци на вътрешния и външния пазар, активното участие на местните предприемачи в посредническата търговия със Средна и Западна Европа и формирането на стопански елити на Балканите, към изграждането на професионални мрежи от контакти.

Книгата е и заслужена реабилитация на арбанашката търговската дейност през XIX век, когато с разрастването на уседналата търговия и изграждането на вътрешния пазар се формират и местните търговски къщи. Те разкриват свои филиали в големите европейски центрове Виена, Прага и Брюксел, а ценна информация за дейността им съдържат документи от Държавен архив – Велико Търново, снимки и документи от фондовете на Регионален исторически музей – Велико Търново и Регионален исторически музей – Варна.

Монографията „Арбанаси. Търговия и търговски връзки през XVII–XIX век“ ще бъде представена пред публика от проф. п-р Петко Петков от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“.