Представяне книгата на д-р Миглена Петкова „Разказаната“ идентичност“

На 22 юли от 17,30 ч. в Лапидариума на Археологическия музей ще бъде представена книгата на етнографа и зам-директор на РИМ-Велико Търново д-р Миглена Петкова „Разказаната“ идентичност“.

Изследването е посветено на селищната памет на балканджиите от Килифарвския район и се базира на устни и писмени повествования, събирани по време на теренните проучвания на автора в периода 2010-2020 г. в района на Търновската предбалканска котловина и по-специално поселенията в Балканската (Килифаревската) долина на река Белица.

При разработката са използвани научни публикации, архивни документи, регистри, поземлени декларации, краеведски материали. Изследването проследява териториалното и културно овладяване на Централния Балкан в посочения ареал в един голям времеви период – от XV в. до съвременното състояние на селищата и прилежащите им землища.
Целта е да се проучат наративите за селищното минало, да се изясни значението им за формиране на локалната памет и идентичност. Специално внимание се отделя на устната история – легенди, предания, легендарни предания.

Основната задача е да се разкрие онази система от символи, местни тълкувания и топонимия, ценности, знания и умения, които формират специфичен „код на паметта“ на балканджиите от проучвания район, разграничаващи ги от населението на останалата част от Стара планина.

Книгата ще бъде представена от проф. дфн Албена Георгиева, заместник-директор на Института по етнография и фолклористика към БАН.