Конкурс за професор

Регионален исторически музей – В. Търново, обявява конкурс за професор по 05.03.12 Археология (Средновековна археология), професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на Регионален исторически музей – Велико Търново (отдел Археология), със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. За справки и документи: в деловодството на РИМ – В. Търново, Велико Търново 5000, ул. „Никола Пиколо”, №6, тел. 062/682 511

Обявата е обнародвана в ДВ. бр. 92 от 23. 11. 2012 г.