ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 30, 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ / CONTENTS:

СТУДИИ, СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ

Иван Църов. АДМИНИСТРИРАНЕ И ПРАВНА ЗАЩИТА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В РИМСКИТЕ ГРАДОВЕ ОТ АВГУСТ ДО ЮСТИНИАН – 7 стр.

Ivan Tsarov. ADMINISTRATION AND LEGAL PROTECTION OF THE WATER-SUPPLY NETWORK IN THE ROMAN CITIES FROM AUGUSTUS TO JUSTINIAN – 14

Евгени Дерменджиев. СТОЛИЧЕН КОМПЛЕКС КРАЙ ЦЪРКВА №10 В СРЕДНОВЕКОВНАТА КРЕПОСТ НА ХЪЛМА ЦАРЕВЕЦ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 15 стр.

Evgeni Dermendziev. METROPOLITAN COMPLEX No10 NEAR THE CHURCH ON THE MEDIEVAL CITADEL HILL IN VELIKO TARNOVO – 45

Иван Чокоев. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ ОТ РАЗКОПКИТЕ НА КЪСНОСРЕДНОВЕКОВЕН НЕКРОПОЛ В ЛЯСКОВЕЦ – 75 стр.

Ivan Chokoev. A STUDY OF TEXTILE FINDS FROM THE EXCAVATIONS OF THE LATE MEDIAEVAL NECROPOLIS IN THE TOWN OF LYASKOVETS – 82

Атанаска Стамболийска. СЪДБАТА НА КНИГАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХVІ – ХVІІ ВЕК (финансова и духовна стойност) – 85 стр.

Atanaska Stamboliyska. THE ROLE OF BOOKS IN THE BULGARIAN LANDS 16th – 17th (Financial and Spiritual Values) – 100

Катерина Венедикова. НЯКОЛКО НАДПИСА ОТ ОСМАНСКО ВРЕМЕ ОТ ТЪРНОВО И ТЪРНОВСКО – 101 стр.

Katerina Venedikova. ON SOME INSCRIPTIONS IN VELIKO TARNOVO AND ITS VICINITY FROM THE OTTOMAN PERIOD – 112

Светла Атанасова. ДОКУМЕНТ ЗА МИСИОНЕРСКАТА ДЕЙНОСТ НА ПРОТОСИНГЕЛ СИМЕОН – ПРАТЕНИК ОТ БОЖИ ГРОБ В ТЪРНОВО ПРЕЗ 1847 – 1849 г. – 121 стр.

Svetla Atanasova. A DOCUMENT ABOUT THE MISSIONARY ACTIVITY OF THE PATRIARCH’S ASSISTANT SIMEON, A MESSENGER FROM THE HOLY SEPULCHRE TO TARNOVO (1847 – 1849) – 127

Веселин Горанчев. ПИСМА НА ДИМИТЪР К. РУСОВИЧ ДО НЕГОВИЯ БАЩА, АРБАНАШКИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ КИРИЛ Д. РУСОВИЧ – 131 стр.

Veselin Goranchev. DIMITAR K. RUSSOVICH’S LETTERS TO HIS FATHER – THE CONTRACTOR KIRIL D. RUSSOVICH FROM ARBANASSI – 146

Пламен Събев. „СТРАСТИТЕ ХРИСТОВИ” В СТЪКЛЕНИЦИ – 147 стр.

Plamen Sabev. „THE PASSIONS OF CHRIST” IN GLASS CONTAINERS – 157

Емил Врежаков. АНГЛИЙСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТЕФАН СТАМБОЛОВ (1887 – 1894) – 159 стр.

Emil Vrezhakov. THE BRITISH DIPLOMACY IN BULGARIA DURING THE PERIOD OF STEFAN STAMBOLOV’S GOVERNMENT (1887 – 1894) – 182

Невяна Бъчварова. МАРИЯ И ДИМИТЪР ОВЧАРОВИ И ПЪРВИТЕ ИМ ГОДИНИ В МУЗЕЙНОТО ДЕЛО – 185 стр.

Nevyana Bachvarova. ABOUT MARIA AND DIMITAR OVCHAROV AND THE FIRST STEPS OF THEIR MUSEUM WORK – 198

Иван Нурков. ПРОБЛЕМИ НА ПОНЯТИЙНАТА (КАТЕГОРИАЛНАТА) ФУНДАМЕНТИКА НА ИСТОРИЯТА НА ОРЪЖИЕТО – 199 стр.

Ivan Nurkov. PROBLEMS OF THE CONCEPTUAL (CATEGORIAL) FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF WEAPONS – 216

Симеон Цветков. ФИЗИЧЕСКО ОПИСАНИЕ ПРИ МУЗЕЙНО ИНВЕНТИРАНE НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ – 217 стр.

Simeon Tsvetkov. PHYSICAL DESCRIPTION OF FIREARMS IN A MUSEUM INVENTORY – 225

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Неделчо П. Неделчев. СЕРИОЗНО ЗА СЛАВЯНИТЕ, ЗА РИМЛЯНИТЕ И ГОТИТЕ (Отговор на лъжите на Ф. Курта и на специфичният му „смях с цяло гърло”) – 235 стр.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ХРОНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2014 г. – 247 стр.

КНИГООБМЕН НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2014 г. – 254 стр.

ДАРИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО (2010 – 2014 г.) – 258 стр.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ В ИЗВЕСТИЯ НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 264

SUBMISION REQUIREMENTS TO THE CONTRIBUTORS OF THE PUBLICATIONS OF THE REGIONAL MUSEUM OF HISTORY – VELIKO TARNOVO – 268

ПРИЛОЖЕНИЕ ЦВЕТНИ ИЛЮСТРАЦИИ – 273 стр.

Изисквания за публикуване на известия

Изтегли изданието