ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ В ИЗВЕСТИЯ

на Регионален исторически музей – Велико Търново

Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново е научно издание, което излиза ежегодно. Приемат се за публикуване научни студии, статии, съобщения, рецензии и отзиви в областта на историята, археологията, изкуствознанието, етнологията, реставрацията и консервацията, музеологията и др. Изпращаните научни разработки да не са публикувани в други научни издания, да имат приносен характер и да отговарят на критериите за научност, безпристрастност и спазване на езиковите норми.

Научните разработки на външни за музея автори да са свързани с град Велико Търново и област Велико Търново или да имат общонационално значение с акцент върху Великотърновски регион.

Материалите от български автори се приемат на български език с резюме на български език, а на колеги от чужбина – на английски, френски, немски или руски език с резюме на английски език.

При предаване на научните разработки за публикуване да се спазват следните изисквания:

 1. Текстът и илюстрациите се предоставят на хартиена едностранна разпечатка и в електронен вариант. Максималният обем за студия е до 108 000 знака, за статия – до 36 000 знака, за съобщение, рецензия и отзив – до 12 000 знака. Основен текст, резюме и списък на илюстрациите да са в един общ файл, форматиран както следва:
 • Формат на страницата: А4;
 • Шрифт на текста: Times New Roman;
 • Полета на всяка страница: 2,5 см от всички страни;
 • Подравняване: Ляво;
 • Редова разредка: 1,5;
 • Без отстъп за нов параграф и без сричкопренасяне;
 • Страниците не се номерират.
 1. Заглавието се изписва с главни букви, Times New Roman 12 pt, ляво подравняване, редова разредка 1,5, без Bold.
 1. През един ред се изписват името и фамилията на автора (авторите) с главни и малки букви, без съкращения, Times New Roman 12 pt, ляво подравняване, редова разредка 1,5, Italic, без Bold.
 1. През един ред следва основният текст, Times New Roman 12 pt, ляво подравняване, редова разредка 1,5.

Цитиран текст се огражда в кавички и се маркира с Italic.

За означаване на разстояние във времето и пространството, на размери и на страници при библиографско цитиране се използва голямо тире ( – ) с интервали преди и след него.

Специални знаци и символи допълнително се маркират с цвят в разпечатката. При използване на специфичен шрифт, той се предоставя на електронния носител.

 1. През два реда след основния текст се изписва БЕЛЕЖКИ с главни букви, Times New Roman 12pt, ляво подравняване, редова разредка 1,5 и Bold. Обяснителните бележки се обозначават с горен цифров индекс в последователна номерация и се изнасят под линия в края на текста по следния начин: Microsoft Word – References – Footnote – Endnote, а от Number format се избира 1, 2, 3, .... – Insert. Изписват се с шрифт Times New Roman 10 pt, ляво подравняване, редова разредка 1,5, например:
 2. Двете монетни находки от село Димча са публикувани от М. Цочев (Цочев 1989, 41 – 55, Табл. I, Табл. II, Табл. III).
 1. През два реда след бележките се изписва ЛИТЕРАТУРА с главни букви, Times New Roman 12 pt, ляво подравняване, редова разредка 1,5 и Bold. След един ред се прилага списъкът на цитираните източници.

Библиографското цитиране се извършва чрез система за цитиране по име и година. Състои се от два елемента. Първият елемент е съкратено цитиране в текста. В кръгли скоби се вписва фамилно име на автора (първа дума от заглавието при липса на автор), година на издаване, отделена с интервал, и номер на съответната страница или изображение, отделен със запетая. При цитиране на публикации от една и съща година на един и същ автор се добавят малки букви (а, б, в и т.н. за кирилица или a, b,c и т.н. при останалите азбуки) след годината, без интервал. Вторият елемент е списък на цитираната литература в края на текста. Оформя се по азбучен ред според фамилните имена на авторите, като първо се вписват заглавия на кирилица, след това – на латиница и накрая – на други азбуки. При цитиране на публикации с различни години на издаване от един и същ автор, те се подреждат във възходящ ред от най-ранната към най-късната.

Наименования на периодични издания не се съкращават.

Ако монография е публикувана в поредица, в скоби след заглавието ѝ се изписва наименованието на поредицата и съответния том, отделен със запетая.

При цитиране на публикация в сборник преди заглавието му се поставя „– В:“ или „– In:“, а името на редактор и/или съставител се изписва след името на сборника, като в скоби се отбелязва съответно (Ред.) или (Съст.).

Публикация с автор във вестник се цитира като периодично издание. Когато публикацията е без автор в скоби в текста се изписва име на вестника, година на издаване и страница, а в списъка на цитирана литература – име на вестника, местоиздаване, брой, дата и година на издаване и страници.

Архивни документи се изписват в скоби в текста в следната последователност: Архив, фонд, опис, архивна единица, лист. В списъка на цитирана литература се изписва както следва: Архив, фонд, опис, архивна единица.

Цитираните вестници и архивни единици се включват в азбучния ред на списъка на цитирана литература, а не се изписват отделно след нея.

Интернет източник се цитира по сходен начин, като в скоби в текста, освен името на автора на сайта или на конкретна публикация, се вписва и година на публикуване, а в списък на цитирана литература – уеб адрес и дата на изтегляне на информацията.

Цитиране в обяснителните бележки се извършва по същия начин.

Примери:

Цитиране на монография:

Харбова 1991: М. Харбова. Градоустройство и архитектура по българските земи през ХV – ХVІІІ век. София, 1991.

Цитиране на монография в поредица:

Бонев 1988: А. Бонев. Тракия и Егейския свят през втората половина на ІІ хилядолетие пр. н. е. (Разкопки и проучвания, 20). София, 1988.

Цитиране на публикация в периодично издание:

Вълов 1974: В. Вълов. Новите разкопки на църквата „Св. Четиридесет мъченици“ във Велико Търново (предварително съобщение). – Археология, XVI, 1974, 2, 37 – 54.

Цитиране на публикация в сборник:

Попов 1985: А. Попов. Градоустройствен и архитектурен облик на Търновград XII – XIV в. – В: Царствуващият град Търнов. А. Попов, Й. Алексиев (Съст.), П. Петров (Ред.). София, 1985, 25 – 42.

Цитиране на публикация с няколко автора:

Плетньов, Кузов, Стефанова 2009: В. Плетньов, Х. Кузов, А. Стефанова. Археологически разкопки на крепостта „Кастрици“, резиденция „Евксиноград“ – Варна. – Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 657 – 661.

Цитиране на публикация от една и съща година на един автор:

Борисова 2005а: Т. Борисова. Археологическо проучване на две тракийски могили в махала Миленска, Правец. – Археологически открития и разкопки през 2004 г. София, 2005, 143 – 144.

Борисова 2005б: Т. Борисова. Тракийски могилен некропол край с. Калугерово, Софийска област. – В: Земите на България – люлка на тракийската култура. Г. Китов, Д. Димитрова (Ред.). Т. II. София, 2005, 129 – 132.

Цитиране на публикация във вестник:

Вълева 2014: И. Вълева. 135 години Държавна девическа гимназия – Велико Търново. – Вестник Янтра Днес, Велико Търново, XV, бр. 207 (4079) от 30 октомври 2014 г.– в литературата (когато статията е с автор).

(Янтра 1937, 2) – в текста (когато статията е без автор).

Янтра 1937: Вестник Янтра, Велико Търново, бр. 87 от 14 февруари 1937 г., 2. – в литературата (когато статията е без автор).

Цитиране на архивни документи:

(ЦДА, ф. 177, оп. 2, а. е. 1186, л. 281) – в текста.

ЦДА: Централен държавен архив, фонд 177, опис 2, архивна единица 1186. – в литературата.

Цитиране на интернет източник (книга или друг вид публикация):

Jones 2012: S. Jones. Crosses and Crucifix Bottles. 2012. http://www.sdjones.net/FolkArt/bender.html (изтеглена информация на 09.03.2015 г.).

 1. През два реда се разполага резюме на български език до 2000 знака, Times New Roman 12 pt, ляво подравняване, редова разредка 1,5. Материали от чужбина се приемат с резюме на английски език, което се превежда и публикува на български език.
 1. През два реда следва списък с кратки, но информативни текстове към илюстрациите. В списъка и при посочване в основния текст и резюмето се обозначават по следния начин: (обр.1) или (Обр. 1, Обр. 2). Когато илюстрацията е съставена от отделни изображения, те се обозначават с арабски цифри към съответния номер, например: (обр. 1.1). Анотиращи текстове към илюстрации на материали от чужбина се приемат на английски език, които се превеждат и публикуват на български език.
 1. ИЛЮСТРАЦИИ

Студиите се приемат с до 20 броя илюстрации, а статиите и съобщенията – с до 10 броя. Илюстрациите да са качествени графични изображения и/или цветни и черно-бели снимки, предадени на електронен носител. Ако илюстрация е съставена от няколко снимки, те се предоставят като отделни файлове.

Изображенията да са във формат JPEG, TIFF или PSD. Не се приемат илюстрации в Word или PowerPoint. Чертежите да имат резолюция не по-малко от 600 dpi във формат TIFF или PSD, а снимките – размер не по-малък от 1535 х 1062 пиксела (13 х 9 см) при 300 dpi. При чертежи и снимки на предмети задължително се отбелязва линеен мащаб, а при планове – посока север.

 1. Накрая външните за РИМ – Велико Търново автори предоставят кратка информация за себе си: научна степен, месторабота, заемана длъжност, адрес за кореспонденция, телефон и e-mail.

***

Не се приемат ръкописи по електронна поща, освен ако разпечатките на текста и илюстрациите не са предадени отделно.

Редакционната колегия приема за обсъждане научни разработки за поредния том на Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново от първия работен ден на месец януари до последния работен ден на месец април. Одобрени или неодобрени за печат ръкописи не се връщат.

Редакционната колегия не носи отговорност за изнесените факти, направените изводи, предложените научни тези и мнения от авторите на научните разработки.

Некомплектувани научниразработки или такива, които не отговарят на изискванията няма да се приемат за печат.

Научни разработки се приемат на адрес:

Регионален исторически музей – Велико Търново

за Редколегията

ул. Иван Вазов № 38

5000 Велико Търново

За информация и контакти:

rimvt_edit@abv.bg

Станислава Ботева

Музейни Обекти

АМР „Царевец”

Април - Октомври (08:00 - 20:00)
Ноември - Декември (09:00 - 16:00)
Януари - Март (09:00 - 16:00)

Билети

Стандартен
10,00 лв.
За семейство (майка, баща с до 3 деца от 7 до 18г)
15,00 лв.

Църква „Св. 40 мъченици”

Април - Октомври (09:00 - 18:00)
Ноември - Декември (09:00 - 16:30)
Януари - Март (09:00 - 16:30)

Билети

За родители (майка,баща + до 3 деца от 7 до 18г)
6,00 лв.
Стандартен
6,00 лв.

Посетителски център „Царевград Търнов“

Април - Октомври (09:00 - 18:00)
Ноември - Декември (09:30 - 17:30)
Януари - Март (09:30 - 17:30)

Билети

Семеен (възрастен + до 3 деца)
20,00 лв.
Стандартен
10,00 лв.